Whiskey karaf – Marinoni

*1075gr
*27cm H – 10cm B