Algemene voorwaarden webshop en veiling

Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek gevestigd aan de Vennestraat 10 te Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56706685;
b. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek een bestelling plaatst of wenst te plaatsen dan wel die deelneemt aan de veiling;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek en de klant;
d. product: het product dat via de webshop of de veiling verkocht wordt dan wel het product dat door Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek aan de klant wordt geleverd;
e. webshop: de webshop van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek waar de klant producten bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kan bestellen;
f. veiling: de online veiling waar de klant een bod kan uitbrengen op een product;
g. winnaar: de klant die het hoogste bod heeft uitgebracht op de veiling;
h. website: de website www.kringloopcentrumbollenstreek.nl waarop de webshop en de veiling beschikbaar worden gesteld.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tot stand komen tussen Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek en de klant en op ieder gebruik van de website.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de klant een account heeft aangemaakt op de website, dan wordt de klant via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Het aanbod
3.1. Het aanbod van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek niet.
3.3. Het assortiment in de webshop en op de veiling is aan wijzigingen onderhevig.
3.4. Genoemde prijzen zijn in euro’s.

Artikel 4. Account
4.1. De klant kan een account aanmaken op de website. Voor het plaatsen van een bestelling in de webshop is het aanmaken van een account niet noodzakelijk. Om een bod uit te kunnen brengen op de veiling dient de klant een account aan te maken.
4.2. Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt op de website, stuurt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
4.3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
4.4. De klant is gebonden aan ieder bod dat via zijn account wordt uitgebracht.

Artikel 5. Fair use
5.1. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de website zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
5.2. Het is verboden op enigerlei wijze het veilingproces te manipuleren of anderszins onrechtvaardig te beïnvloeden.

Artikel 6. Plaatsen van bestelling via de webshop
6.1. De bestelling is geplaatst via de webshop nadat de klant de bestelprocedure via de website succesvol heeft doorlopen.
6.2. Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de klant via de e-mail een bevestiging dat Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de bestelling heeft ontvangen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek, voor de contactgegevens van de klantenservice van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek zie artikel 15.1.
6.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Betaling bestelling via webshop
7.1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. PayPal;
b. iDEAL.
7.2. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 8. Veiling
8.1. Een bod kan slechts worden uitgebracht binnen de veilingperiode. De veilingperiode staat op de website vermeld.
8.2. Bij het bod van de klant wordt de gebruikersnaam van de klant weergegeven.
8.3. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek heeft het recht een bod te verwijderen indien er sprake is van of Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude of misbruik dan wel indien het bod hoogstwaarschijnlijk een vergissing is van de klant.
8.4. Indien na het verstrijken van de veilingperiode het bod van de klant het hoogste bod op de veiling is, dan is de klant de winnaar, komt de overeenkomst tot stand en ontvangt de winnaar een e-mail waarin gevraagd wordt of de winnaar het product wenst op te halen bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek of dat het product afgeleverd dient te worden. De hoogte van de verzendkosten wordt daarbij aan de winnaar kenbaar gemaakt. Nadat de winnaar zijn leveringskeuze aan Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kenbaar heeft gemaakt, wordt via de e-mail een betaalverzoek naar de winnaar gestuurd.
8.5. Indien de winnaar niet tijdig gehoor geeft aan het betaalverzoek, dan stuurt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de winnaar een betalingsherinnering. Geeft de winnaar geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en het product opnieuw via de veiling te koop aan te bieden.

Artikel 9. Verzendkosten webshop
9.1. De in de webshop vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
9.2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Levering en leveringstermijn
10.1. De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij de klant tijdens het bestelproces voor de opties heeft gekozen dat hij het product bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek ophaalt.
10.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
10.3. Indien Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 11. Ophalen
11.1. Indien de klant het product bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek ophaalt, dan worden door Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de dagdelen aan de klant kenbaar gemaakt waarop de klant het product kan ophalen.

Artikel 12. Herroepingsrecht
12.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
12.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
12.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
12.4. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
12.5. Nadat de klant Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd.
12.6. De klant kan ook, zonder eerst Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
12.7. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
12.8. Is het geretourneerde product beschadigd of incompleet, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek overeenkomstig artikel 12.11 aan de klant betaalt.
12.9. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
12.10. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
12.11. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van het product) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.

Artikel 13. Retouradres
13.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek
Vennestraat 10
2161 LE Lisse

Artikel 14. Conformiteit en garantie
14.1. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid daarbij uitgaande van het feit dat het een tweedehands product betreft.
14.2. Op het product wordt geen garantie verleend.

Artikel 15. Klantenservice
15.1. Voor vragen over de bestelling, de webshop of de veiling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek. De klantenservice van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer: [telefoonnummer]
Via het e-mailadres: webshop@kringloopcentrumbollenstreek.nl (voor de webshop)
veilingen@kringloopcentrumbollenstreek.nl (voor de veiling)

 

15.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
15.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
15.4. Klachten worden door Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek in ieder geval binnen 14 dagen afgehandeld.
15.5. De klant dient Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

Artikel 16. Melden van gebreken
16.1. De klant is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres webshop@kringloopcentrumbollenstreek.nl (voor de webshop) of veilingen@kringloopcentrumbollenstreek.nl (voor de veiling) te melden aan Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek.
16.2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek, naar haar keuze, kosteloos het product repareren of de prijs van het gebrekkige product (deels) crediteren.
16.3. Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
17.2. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de webshop of de veiling, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
17.3. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
17.4. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het account van de klant. Constateert de klant dat een ongeautoriseerde derde gebruik maken van zijn account, dan dient hij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek daarvan onverwijld in kennis te stellen.
17.5. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.6. Indien Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek of haar ondergeschikten.
17.8. Indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek handelt of de overeenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek daardoor lijdt en is Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek gerechtigd de klant de toegang tot de veiling te ontzeggen en/of het account van de klant te blokkeren. De klant wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; transportmoeilijkheden; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.
18.2. Indien Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 10.3 van toepassing.

Artikel 19. Gegevensbeheer
19.1. Indien de klant een bestelling plaatst bij Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek of een account aanmaakt op de website, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het bestand van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is te vinden op de website van Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek, zie [link naar privacy beleid].

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek gevestigd is. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.